ןיד יכרוע דרשמ-'תושו ינתיא ןורוד

-ינתיא ןורוד ד"וע
.םיטפשמל הטלוקפה ,ביבא-לת תטיסרבינוא LL.B
.א"תב להנימל הללכמב סמ יצעוי סרוק

-ונמור יסוי ד"וע
L.L.M םיטפשמב ינש ראות
.(יחרזא) זכרמ זוחמ תוטילקרפב תוחמתה


-דרשמה קוסיע ימוחת
יתבב העפוהו סמה תויושר לומ םינאוביו םיקסוע ,םימושינ גוציי 
.(יחרזאהו ילילפה םוחתב) םיסימ ינינעב טפשמ
.תוירחסמ תורבחל ףטוש לופיטו יטפשמ ץועיי ןתמ 
.טפשמ יתבב העפוהו גוציי 
תונפסה להנימ ,םיאמיל יתעמשמה ןידה תיבב עבותכ שמשמ ינתיא ד"וע 
.הרובחתה דרשמ ,םילמנהו

לוגעה ןיינבה -ילאירזע זכרמ
ביבא-לת 39 המוק
03-6957474 .לט
03-6957477 .סקפ
050-282650 :דיינ